www.EhlibeytKutuphanesi.com
içindekiler 
                             

298 / DOĞRULARLA BİRLİKTE


                                                MA'SUM İMAMLARIN SAYISI        Şia Hz. Resulullah (s.a.a)'den sonra ma'sum imamlann on iki kişi olduğuna inanmaktadır. Hz. Resulullah'ın kendisi onların sayısını ve isimlerini zikretmiştir.

1- Hz Ali ibn-i Ebutalib (as)
2- Hz İmam Hasan ibn-i Ali (as)
3- Hz İmam Hüseyin ibn-i Ali (as)
4- Hz İmam Ali ibn-i Hüseyin, Zeyn'ul Abidin (as)
5- Hz İmam Muhammed ibn-i Ali, el-Bakır (as)
6- Hz İmam Ca'fer ibn-i Muhammed, es-Sadık (as)
7- Hz İmam Musa ibn-i Ca'fer, el-Kazım (as)
8- Hz İmam Ali ibn-i Musa, er-Rıza (as)
9- Hz İmam Muhammed ibn-i Ali, el-Cevad (as)
10- Hz İmam Ali ibn-i Muhammed, el-Hadi (as)
11- Hz İmam Hasan ibn-i Ali, el-Askeri (as)
12- Hz İmam Mehdi ibn-i Hasan, El-Muntazar (as)
 

        Şia'nın ma'sum olduklarına inandığı imamlar bunlardır. Müslümanlardan bazılarının bu hususta aldatılmalarını önlemek için onları zikrettik. O halde Şia, (geçmişte de, şimdi de) Peygamber, doğumlarından önce isimleriyle andığı mezkur imamlar ve Hz. Fatıma dışında hiç kimsenin ma'sum olduğuna inanmamaktadır. Daha önce naklettiğimiz
 

---------------------

ı - El Kunduzi el Hanefi'nin yazdığı "Yenabiu'l Mevedde" kitabının üçüncü cüzünün 99. sayfası.299 / DOĞRULARLA BİRLİKTE

gibi, Ehl-i Sünnet alimlerinden bazıları Ehl-i Beyt imamlarının isimlerini içeren hadisleri nakletmişlerdir.

        Buhari ve Müslim ise kendi sihahlarında imamların on iki kişi olduklarını ve hepsinin de Kureyş'ten olduklarını nakletmişlerdir.(1)

        Bu hadisler ancak İmamiyye Şia'sının inandığı Ehl-i Beyt imamlarına yorumlanınca doğru bir anlam kazanıyor. Ama Ehl-i Sünnet'e gelince onlar henüz kendi sihahlarında nakledilen on iki imarnın kimlerin olduğu hususunda doğru bir cevap bulamamışlardır.

-------------------------

1 - Sahih-i Buhari, c.8, s.127 -  Sahih-i Müslim, c.6, s.3.