www.EhlibeytKutuphanesi.com
içindekiler                                        

                                                   

KUR' AN'DA Hz. ALİ'NİN VELAYETİ. . . 213


                                2- Mezhepterin Sünnet-i Nebevi hususundaki ihtilafları

Sünnet-i Nebevi'de Ebubekir ile Ömer (1) Hz. Fatıma ile Ebubekir(2) ve Peygamber'in hanımları(3) kendi aralarında ihtilaf etmiştir. Yine Ebu Hüreyre gibi meşhur bir ravi çelişkili konuları nakletmiş ve sünnet hususunda Ayşe ile ihtilafa düşmüştür.(4) Yine sünnet-i Nebevi'de ibn-i Ömer ile Ayşe(5) Abdullah ibn-i Abbas ile ibn-i Zübeyr(6) Hz. Ali ile Osman(7) ve diğer sahabeler kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir(8) ve tabiin arasında bu konudaki ihtilaflar o kadar çoğalmıştı ki, sonunda yetmişten fazla mezhep ortaya çıkmıştır. İbn-i Mes'ud'un bir mezhebi var idi, İbn-i Ömer'in ayrı bir mezhebi ve nihayeten İbn-i Abbas, İbn-i Zübeyr, . .
İ
bn-i Uyeyne, İbn-i Cureyh, Hasan'ul Basri, Sufyan-ı Sevri,

--- -- -- - - - - - - --- - - - - - -----

ı - Zekat vermeyenlerle harbetmek konusunda Ebubekirle Ömer'in ihtilafına işarettir. Bu konuda kaynaklara da önce işaret etmiştik (bkz.)
2 - Fedek kıssası ile "Biz Peygamberler miras bırakmayız; bizden kalan herşey sadakadır," hadisine işarettir. Kaynaklarına  daha önce işaret etmiştik.
3 - Ayşe'nin naklettiği Peygamberin diğer harumlarırun muhalefet ettiği büyüklere süt vermek kıssasına işarettir.
4 - Peygamberin Ramazan ayında cünüp olarak sabahladığinı ve o gün oruç tuttuğunu bildiren hadisine işarettir.
5 - Ayşe'nin tekzip ettiği, ibn-i Ömerin Peygamberin Recep ayında Ömre yaptığına dair naklettiği hadisine işarettir.
6 - Müta'nın helal olup olmadığı konusundaki ihtilaflarına işarettir. Bakınızı: Sahih-i Buhari, c.6, s.129.
7
- Hac muı'asının helal olup olmadığı konusundaki ihtilaflarına işarettir. Bakınız: Sahih-i Buhari, c2, s.153. .
8 - Abdestte ve yolcu namazında Besmele denilip denilmemesi konusundaki ihtilaflarıyla sayısız bir çok fıkhi mes'elelere işarettir.214 / DOĞRULARLA BİRLİKTE

Malik, Ebu Hanife, Şafii, Ahmed ibn-i Hanbel ve daha bir çoklarının ayrı ayrı mezhepleri var idi. Elbette siyasi etkenlerin zoruyla Ehl-i sünnet nezdinde yalnız dört mezhep resmileşmiş; bu yüzden Ehl-i sünnet fikrinden doğma bu dört mezhep haricindeki bir çok Ehl-i sünnet mezhebi yok olup gitmiştir.

        Ama yine de geriye kalan bu dört mezhep de fıkhi mes'elelerin çoğunda birbirileriyle ihtilaf etmektedirler. Bütün bunların sebebi ise onların sünnet-i Nebevi'deki ihtilaflarıdır.

        Birisi kendi nezdinde sahih olan bir sünnete dayanarak bir konuda bir fetva verirken diğeri ya kendi re'yine göre içtihad edip hükmediyor veya nass olmadığını iddia ederek onu diğer bir meseleyle kıyas ediyor ve hüküm vermeye çalışıyor.