www.EhlibeytKutuphanesi.com  |  www.IslamKutuphanesi.com

İçindekiler

                                                        
HİCAZ SEFERİM

        Cidde'ye vardığımda Beşir isimli arkadaşımla görüştüm. Benim geldiğime çok sevindi, evine götürdü ve bana çok hizmet edip ilgi gösterdi. O boş vakitlerinin çoğunu benimle geçiriyodu. Arabası ile beni ziyaret ve gezi yerlerine götürüyodu. Onunla birlikte Omre'ye gidip bir kaç günü ibadet ile geçirdik. Irak'ta geciktiğim için özür diledim ve yeni keşfimi ona anlattım. O, kafası çalışan bilgin birisi idi. Bana dedi ki: "Onlam büyük alimlerinin ve kuvvetli delillerinin olduğunu duymuşum. Ama bir çok kafir ve sapık fırkaları da mevcuttur ki bunlar hacc mevsimin de bizler için çok zorluklar çıkarıyorlar". "Ne gibi zorluklar',? diye sordum, "Kabirlerin etrafında namaz kılıyorlar, Baki mezarlığına gidip grup
- grup orada ağlayıp matem tutuyorlar ve ceplerine bazı taşlar koyup ona secde ediyorlar, Uhud'a gittiklerinde Hz. Hamza'nın kabrinin yanında toplanıp Hz. Hamza yeni ölmüş gibi ağlıyorlar. Bu yüzden Suudi hükümeti onların türbelerin içerisine girmelerine izin vermiyor", dedi.

        Gülümseyerek dedim ki: "Bu saydıkların için mi onları dinden çıkmış sayıyorsun?" Dedi ki: "hem bunlar hem de bunlardan başka şeyler için. Mesela Resulullah'ın kabrinin ziyaret ederler; ama bunun yanısıra Ömer ve Ebubekr'in kabrini yanında durup onlara lanet okurlar ve onlardan bazıları bunların kabirlerine pislik bile atıyor".

        Arkadaşımın bu sözleri, bana babamın hacdan döndüğünde anlattığı sözlerini hatırlattı.

        Babam da hacdan döndüğünde "şiiler Peygamber'in kabrine pislik atıyor" demişti. Şüphesiz babam böyle bir şeye kendisi şahit olmamıştı, o da başkalarından duyduğunu söylüyordu. Çünkü o, Suudi askerleri hacıların bir kısmını vurduklarında,

80


onlara" Niçin Allah'ın evinin ziyaretçilerine hakaret edip vuruyorsunuz diye itirazda bulunduk. Onlar, Bunlar müslüman değiller, bunlar şiidirler, buraya Resulullah'ın kabrine pislik atmak için geliyorlar' dediler; bunun üzerine bizler de onlara lanet edip tükürdük" diyordu.


        Oysaki Arabistanlı dostum bunların Peygamber'in kabrini ziyaret ettiklerini, ama Ebubekr ve Ömer'in kabrine pislik attıklarını söylüyordu. Ben bu sözlerin her ikisinde de şüphe ettim. Çünkü kendim hacca geldiğimde, Hz. Resulullah'ın, Ebu Bekr'in ve Ömer'in mezarlarının kapalı bir yerde bulunduğunu üstelik ellerinde jop bulunan özel görevliler tarafından muhafaza edildiğini yakından görmüştüm. Kimse yakından içeriye bakmaya bile cesaret edemiyordu, nerede kaldı ki içerisine bir şeyler atmaya kalkışsın. Bir de her tarafı kapalı olduğu için esasen içeriye bir şeyatmak mümkün değildir. Suudilerin eli joplu muhafızıarının huşuneti ise herkes tarafından malumdur. Bu yüzden insana öyle geliyor ki; Suudi görevlileri kafir saydıkları şiilere bu iftiralarda bulunarak müslümanları onlara karşı kışkırtmağa çalışıyorlar ve bu yolla en azından takındıkları tavır karşısında diğer müslümanların susmalarını sağlamak istiyorlar. Öte yandan müslümanlar da kendi ülkelerine döndüklerinde bu yalanları yaymaya vesile oluyorlar. Böylece Suüdiler bir taşla iki kuş vurmak istiyolar.

        Bu da benim güvendiğim bir kişinin anlattıklarına benziyor. O diyordu ki: "Ben tavaf ile meşgul iken bir genç izdiham sebebiyle rahatsızlanıp elinde olmaksızın kustu. Hacer'ul Esved'in muhafızıarı, bu zavallıyı bu perişan hali ile sürükleyerek dışarı çıkardılar, sonra Kabe'yi necis etmek için kendisi ile pislik getirmiştir diyerek onu suçladılar ve aynı günde o zavallıyı idam ettirdiler. Sonra da Arabistanlı arkadaşımın şia'nın kafir olduğuna dair ortaya attığı delilleri

81


düşünmeye başladım. Ne kadar düşündümse şiilerin ağladıkları, göğüslerine vurdukları, taşa secde ettikleri, kabirlerin etrafında namaz kıldıkları gibi kişinin imanını asla zedelemeyen bir kaç basit ameli farklılıktan başka bir şeyaklıma gelmedi.

        Sonra düşündüm ki acaba Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed(S.A.V) in onun Resulu olduğuna imangetiren, namaz kılıp zekat veren, Ramazanlıkta oruç tutan, hacca giden, iyiliklere emredip kötülüklerden men'eden bir insanı, yukarıda değindiğimiz söz1ere dayanarak kiifir saymak mümkün müdür?

        Ben dostum ile neticesi olmayan bir tartışmaya girmek istemiyordum, onun için "Allah bizlere ve onlara doğru yolu göstersin ve İslam ve müslümanların aleyhinde komplo hazırlayan İslam düşmanlarına lanet etsin" demekle yetindim.

        Ömre amellerini yerine getirirken Kabe'yi tavaf ettiğimde etrafımda çok az adam vardı. Ben namaz kılıp Allah'tan benim basiret gözü mü açıp doğru yolu bana göstermesini istedim. Hz. İbrahim(A.S) in makamında dururken şu ayet-i kerime'yi hatırladım: "Ve Allah için hakkıyla savaşın, o sizi seçmiş ve size dinde bir güçlük yüklememiştir; babanız İbrahim'in dini. O, daha önce ve bul Kur'an'da da sizi müslümanlar olarak isimlendirdi ki Peygamber size tanık olsun, sizde insanlara tanıklık edesiniz; artık namaz kılın, zekat verin ve Allab'a sarılın, O'dur dostunuz, ne de güzel dosttur, ne de güzel yardımcı. Sonra da Hz. İbrahim'le veya Kur'an'ın buyurduğu gibi babamız İbrahim'le dertleşmeğe başladım ve dedim ki: "Ey baba! ey bizleri müslüman adlandıran! bak nasıl senden sonra evlatların bölünmüşler. Bazıları yahudi, bazıları Hıristiyan, bazıları ise müslüman olmuşlar. Yahudiler kendi aralarında
--------

1. Hacc /78

82


yetmiş bir fırkaya, hırısuyanlar yetmişiki fırkaya ve müslümanlar ise yetmiş üç fırkaya bölünmüşler. Bir fırka hariç bunların hepsi hak yoldan sapmış durumdalar. Yalnız bir fırka senin akidende kalmış ey baba! Acaba bunların hepsi (kaderiye fırkasının) dediği gibi bir ilahi takdirden mi ibarettir? Yani Allah mı birinin yahudi ve diğerinin hıristiyan veya müslüman veyahut mülhid ve müşrik olmasını yazmış veya dünya sevgisi ve nefsin peşi sıra gitmek ve Allah'ın emirlerinden mi uzaklaşmak bunlara..sebep olmuştur? Nasıl ki buyuruyor:

        "Onlar, Allah'ı unuttular ve Allah da onlara kendilerini unuturdu."

       
Benim aklım kaza ve kader'in insanın hayatını onun istek ve iradesini hiç kılacak şekilde etkilediğini kabul etmiyor. Bana göre Allah bizleri yaratmış, doğru ve yanlış yolun her ikisini de bize göstermiş, peygamberler göndererek hakkı batıldan ayırmanın yolunu bizlere açıklamıştır; ama insan gurur, kibir, inat, zulüm ve tuğyanı yüzünden haktan ayrılıp şeytana meylediyor ve Rahman'dan koparak insanlığına layık olmayan yere yöneliyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim kısaca ne güzel buyuruyor: «Şüphe yok ki Allah, insanlara hiç bir surette zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.»1
Bizler delil ve şahidIerin de olmasıyla birlikte yine hakka düşmanlık eden yahudi ve hıristiyanları kınamamalıyız. Çünkü Hz. Muhammed(S.A.V) vasıtasıyla karanlıklardan kurtarılıp nura çıkartılan ve tarihin en üstün ümmeti kılınan İslam ümmeti de kendi arasında fırka
- fırka bölünmüş ve birbirlerini tekfir eder duruma gelmişlerdir.

        Resulullah(S.A. V) bir müslümanın üç günden fazla
------------------
1. Yunus süresi/44

83müslüman kardeşinden küsülü kalmasına bile musaade vermemişken neden bu ümmet bu kadar bölünüp birbirleri hakkında layık olmayan sözler söylüyor ve birbirlerinden ömür boyu uzak durmaya çalışıyorlar. Ey babamız İbrahim, neden bu ümmet en iyi ve en üstün ümmet olarak Doğu ve Batı'ya kakimiyet kurduktan ve onlara ilim ve medeniyet öğrettikten sonra bugün en hakir ve en değersiz yığınıklar haline düşmüşler, toprakları düşmanlar tarafından işgal edilmiş ve kendileri orada burada avare olarak yaşıyor ve Mescid-ul Aksa'ları, siyonist diye bilinen bir çetenin işgali altına girmiş, ülkelerine baktığımızda her yanında fakirlik, açlık ve felaket, bulaşıcı hastalıklar, nezaketsizlik, düzensizlik, zulüm ve baskı ve geri kalmışlık göze çarpmaktadır.

        "Temizlik imandandır" diye buyuran İslam'ın emrinden haberdar olan biz müslümanların ve İslam ülkelerinin sağlık durumunu Avrupa ülkelerindeki ileri sağlık hizmetleri ve hastalıklardan korunma teşebbüsleriyıe karşılaştırdığımızda, mesela basit bir örnek olarak Avrupa'daki umumi tuvaletieri İslam ülkelerindeklie tuvaletleri mukayese ettiğimizde, müslümanların ne kadar da İslam'ın emirlerinden her. alanda uzak kaldığını görmekteyiz. Niçin müslümanlar kendi ülkelerinde bile kendi akidelerini açıklama hürriyetinden mahrumdurlar. Mesela bir müslüman İslami kıyafete uygun elbise giyinmede serbest değildir. Oysaki fasıklara şarap içme, zina yapma ve çeşitli rezaletleri işleme hürriyeti resmen tanınmış ve güvence altına alınmıştır.

        Müslümanların ise değil bunlara karşı koyma, hatta ikaz etme ve emr-i bilmaruf etme hakkı bile yoktur. Hatta Mısır ve Fas gibi bazı ülkelerde babaların kendi kızlarını açlıktan sattığını bile duymuşumdur.

        Allah'ım, niçin bu İslam ümmetiden böyle uzaklaştın ve

84


onları karanlıklara terkettin?

        Hayır Allah'ım! Affet beni Hakikatta bu ümmet seni unutup Senden uzaklaşmış ve şeytanın yolunu seçmiştir.
 Sen ey Hakim ve kudretli Allah, kendi Kitabında buyurmuşsun ki: «Kim, Rahman'ın zikrinden (anmaktan) yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz; artık o, arkadaş olur ona.» (1) Ve yine buyurmuşsun ki: Muhammed ancak bir peygamberdir; ondan önce nice peygamberler geldi. Ölürse, yahut öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim dönecekse bilsin ki Allah'a hiç bir surette zarar vermez, Allah şükredenlerin karşılığını yakında verecektir. (2)


        Şüphesiz ki İslam ümmetinin bu geri kalmışlık ve zilleti, müslümanların doğru yoldan sapmış olduğuna kesin bir delildir.

       Şüphesiz o az fırka, yani yetmişüç fırkanın içerisinden hak olan bir fırka ise tüm İslam ümmetinin kaderini değiştiremez.

        Resulullah(S.A. V) buyuruyor ki: Sizler ya iyiliklere emredip kötülüklerden kaçınacaksınız yahutta Allah sizlerin kötülerinizi sizlere musallat eder; artık o zaman iyileriniz dua etseler de duaları kabul olmaz."

        "Rabbirn, biz senin indirdiğine inandık, Resulüne uyduk, bizleri buna tanık olanlardan yaz. Rabbim, bizlerin kalplerimizi doğru yola sevkettin, sonra saptırma ve kendi katından bizlere rahmet bağışla. Şüphe yok ki Sen fazlasıyla bağışlayansın. Rabbirn biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan ziyankarlardan oluruz.

        "Oradan Medine'ye gittim. Arkadaşım Beşir oradaki akrabalarından birine mektup yazarak ondan Medine'de
-----------------

1- Zuhruf -.
2- Ali İmran
- 144.


85

bulunduğum süre içerisinde beni ağırlamasını istedi. Üstelik telefon da etti. Onlar Medine'de beni karşılayıp evlerine götürdüler. O eve yetişir yetişmez yıkanıp, güzel koku sürüp temiz elbiselerimi giyip Resulullah(S.A.V) in ziyaretine gittim.

        Hac mevsimine nazaran ziyaretçiler çok az idi. Onun için Peygamber(S.A.V), Ebubekir ve Ömer'in kabirlerinin önünde durabildim.

        Oysa hac mevsiminde izdiham yüzünden buna imkan bulamamıştım. Kapıların birine el sürmek istedim, orada duran bekçi bana kızıp oradan beni uzaklaştırdı.

        Gittiğim her kapının önünde bir bekçi bekliyordu. Duâ mak ve arkadaşların selamlarını Resulullah'a iletmek için orada biraz bekleyince bekçiler hemen oradan çekilip gitmemi söylediler. Onların biri ile konuşmak istedim ama faydası olmadı. Harem-i mutahhara gelip biraz Kur'an okumaya başladım. Ayetleri tertil ile okuyup tekrar ediyorum. Resulullah(S.A.V) Kur'an okumamı dinlediğini zannediyordum. Kendi kendime dedim ki: Acaba Resulullah(S.A.V) ın ölümü diğer insanlar gibi midir? Eğer öyleyse niçin namazlarda ona hitab edip diyoruz ki: "Esselamu aleyke eyyuhennebiyyu ve netullahi ve berekatüh".
(Allah'ın selamı, rahmeti ve bcreketi sana olsun ey Allah'ın Resulü)

        Eğer müslümanlar Hızır'ın diriliğine, ve ona selam verenin selamının cevabını verdiğine inanıyorlarsa ve hatta sofu tarikatları şeyh Ahmet Ticani ve Abdulkadir Geylani ve diğer şeyhlerini uyanık halde görebildiklerini iddia ediyorlarsa neden bizler bu kerameti Hz. Resulullah'a reva görmeyelim. Oysaki şüphesiz o Allah'ın kollarının en üstünüdür.

        Ama vahhabiler hariç diğer müslümanların Resulullah'ın makamlarının sınırlı olmadığına inandıklarını düşünerek

86


rahatladım. Sadece bu makamları Resulullah'a reva görmeyen tâife vehhabilerdir. Ben, bu yüzden ve bir de onların, kendi akidelerinde olmayan müminlere karşı sert davrandıkları için onlardan nefret etmeye başladım.

        Ehl-i beyt'e selam vermek için Baki mezarlığına gittim; orada bir ihtiyarın durup ağladığını gördüm, ağlamasından şii olduğunu anladım. Kıble'ye doğru dönüp namaz kılmaya başladı; ama aniden suüdi askerlerinden birisi sanki önceden bunu izliyormuş gibi gelip adamı secde halinde tekme altına aldı ve öylesine vurdu ki o zavallı sırt üste yere düştü ve birkaç dakika yere serili kaldı.

        O asker halen ona vurmaya ve kötü laflar söylemeye devam ediyordu. Artık kendime hakim olamadım ve askere dedim ki: "Neden bu zavallıya na'maz halinde saldırdın, bu iş haramdır." Bana bağırarak dedi ki: "Sus, sen karışma; yoksa buna yaptığımın aynısını sana da yaparım". Bu zalimin gözlerinde şerri görünce hemen ondan uzaklaştım. Ama bir müslümana yardım etmekten aciz kaldığım için kendi kendime kızıyordum. Bu olay, Suüdilere karşı olan nefretimi daha da bir arttırmıştı. Neden bunlar her istediklerini hiç bir engelle karşılaşmadan halka yapıyorlar?

        Orada bulunan bazı ziyaretçiler de kendi kendilerine bu durumdan rahatsız olduklarını bildiren bazı sözler söylüyorlardı.

        Ama bazılarının da "O, bu dayakları hakketmiş, neden kabrin yanında namaz kılıyor" dediğini duydum ve kendimi tuıamayarak dedim ki: "Kim demiş ki kabirlerin yanında namaz kılmayın. "Birisi "Resulullah bunu men'etmiştir". diye cevap verdi. Bağırarak dedim ki: "Peygamber'e iftira ediyorsunuz".

        Ama hemen kendime gelerek etrafımdakilerin askere haber verip beni tehlikeye sokabileceklerini düşündüm ve yumuşak bir dille onlara dedim ki, eğer Resulullah mnn'etmişse peki neden


87milyonlarca müslüman ve hacı adayı Mescid-un Nebi'de bulunan Peygamber, Ebubekir ve Ömer'in kabirlerinin yanında namaz kılarak bu haram işe irtikab ediyorlar. Eğer bu işi haram kabul etsek bile acaba böylesine bir sertlikte mi önü alınmalıdır? Müsaade edin "Resulullah'ın huzuruna gelerek Meseidinde idrar eden çöl arabına karşı Resulullah(S.A.Y) ın nasıl davrandığını size anlatayım. Rivayete göre bir çöl ara bı utanmadan Resulullah ve sehabenin huzurunda mescidi necis etmesinin üzerine sahabeden bazıları bu saygısızlığa tahammül etmeyerek kılıcını çekip mudahele etmek istedi; ama Hz. ResululIah, onlara musaade etmeyerek şöyle dedi: "Bırakın eziyet etmeyin, bir kova su getirip idrarın üzerine dökün yeter, sizlerin görevi insanlara kolaylık sağlamaktır; onlara baskı yapmak değil; sizler insanları hakka meyillendirmelisiniz, ondan nefret ettirmemelisiniz."

        Onlar da Resulullah'ın emirlerine uydular.

        Sonra Resulullah yanına oturttu ve taltifde bulunarak o adama anlattı ki bu mekan, Allah'ın evidir vel necis edilmemelidir.

        Bunun üzerine o arap, müslüman oldu ve ondan sonra en temiz ve en güzel elbiseleriyle Mescid'un Nebi'ye gelmeye başladı.

        Allah'u Teala Resulüne buyurmuştur ki: «Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, mutlaka yanından ayrılıp kaçardıdar.»

        Dinleyenıerin bazıları bu hadiseden etkilendiler ve onlardan biri beni bir kenara çekip dedi ki: "Kardeşim siz nerelisiniz? "Tunusluyum" dedim.
------------------

1- Ali İmran /159.

88

        "Allah'ını seviyorsan bu sözleri bir de ağzına alma, yoksa başın belaya girer..." dedi.

         Bu sözleri duymam, kendilerini Haremeyn'in (Mekke ve Medine'nin) savunucusu olarak tanıtıp ve Allah'ın evinin ziyaretçilerine bu kadar baskı yapan vahhabilere karşı nefretimi daha da artırdı.

        Çünkü kimse kendi görüşünü anlatamıyordu, hatta onların akidesine ters düşen hadisleri bile söylemek hakkına sahip değildi.

        Oradan ismini bilmediğim yeni arkadaşın evine gittim. Akşam yemeğinde karşı karşıya oıurduk. Yemeğe başlamadan önce nereye gittiğimi sordu, ben de karşılaştığım bu hadiseyi baştan sona ona anlattım ve dedim ki: "Kardeşim valIahi ben artık vahhabilerden nefret edip şiilere meylediyorum". Arkadaşım bu sözü duyunca rengi değişip yemek yemeden kalkıp gitti. Ben de biraz onu bekledikten sonra o şekilde uykuya daimışım.

        Mescid-un Nebi'nin ezan sesi ile uykudan uyandım. Yemek aynen yerinde idi. Ev sahibinin oraya gelmediğini anlayıp onun bir Suud! görevlisi olabileceğinden endişe etmeye başladım. Bunun üzerine kimseyi haberdar etmeden süratle o evden ayrıldım, ve ResululIah(S.A.Y) ın mescidine geldim. Akşama kadar Resulullah'ın hareminde namaz kılıp ziyaretle meşgul oldum. Yalnız abdestimi yenilernek için dışarı çıkıyordum.

İkindi namazından sonra hatiplerden birinin namaz kılanların arasında ders verdiğini gördüm, onların yanına gidip Oturdum. Derste oturanlardan sorunca onun Medine'nin kadısı olduğunu öğrendim. O, dersinde Kur'an'ın bazı ayetlerini tefsir ediyordu. Dersten sonra kalkıp gitmek istediğinde durdurup dedim ki: Allah'u Teala'nın "Allah ancak, ey Ehl-i Beyt sizden her çeşit pisliği gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz


89


bir hale getirmek istiyor" diye duyurduğu ayette geçen "Ehl-i Beyt'den maksat kimdir?"

        "Peygamber'in kadınlarıdırlar. Nasıl ki ayetin evvelinde buyuruyor ki: "Ey Peygamber'in eşleri, siz öbür kadınlardan birine benzemezsiniz." dedi

        Dedim ki: "Şia alimleri diyorlar ki: Bu ayet, Ali, Fatime, Hasan ve Hüseyn'in hakkında nazil olmuştur. Ben onlara cevab olarak dedim ki: "Bu ayetin evvelleri Peygamberin hanımlarına hitab ediyor ve diyor: Ey Peygamber'in eşleri....

        Onlar cevabımda şöyle dediler: Peygamber'in kadınlarına ait olan yerde fiillerin hepsi arapça dilinde kadınlara ait olan zamirlerle gelmiştir. Mesela "lestünne, in'ittekaytünne, fela'tahza'ne, ve karne fi buyutikunne, velateberrucne ve ekimnes'salate, ve âtinez'zekate, ve eti'nellahe ve resulehu....

        Ama Ehl-i beyt'e mahsus olan yerde artık kadınlara ait olan zamirler değişip onun yerine buyurmuş ki: "liyüzhib'e enkum" ve yutehhire'kum". "Kum" eki arapçada erkeklere mahsus bir ekdir, ama "kunne" kadınlara mahsus olan bir ekdir.

        Bu sırada gözlüğünü kaldırıp bana manalı şekilde bakıp "Aman bu zehirli fikirlerden kaçın ve uzak dur! Şiiler kendi istediklerine göre Kur'an'ın ayetlerini değiştirmişler.

        Onlar Ali ve evlatları hakkında bazı ayetler çıkarmışlar ki bizler kabul etmiyoruz.

        Onların (Mushef'i Fatime) diye bir başka Kur'an'ları vardır. Ben, seni onların hilelerine kapılmaman için ikaz ediyorum" dedi. Dedim ki "efendim ben kendime güveniyorum, sizden bu soruyu sormam konuyu iyice araştırmak istediğimden dolayıdır.

        O bana "Nerelisin" diye sordu, "Tunusluyum" dedim. İsmimi sordu, "ticani" dedim. Ahmet Ticani'yi tanıyıp tanımadığımı sordu. "Evet" dedim, "o bir tarikat şeyhidir". O dedi ki: Evet, o

90

sömürgeci Fransa'nın uşağı idi. Fransa'nın Ceziiir ve Tunus'da yerleşmesi için önemli bir rol oynamıştır. Eğer Fransaya gitsen, Paris'teki milli kütüphaneye gidip orada Fransa Ansiklopesindeki -A- harfine bakabilirsin; Hatta Fransa devlet'inin Ahmet Ticani'nin kendilerine yaptığı hizmetlerden dolayı iftihar madalyası verdiği bile orda yazılı dır. Onun bu sözlerine çok taaccüb ettim ona teşekkür edip ayrıldım.

        Medine'de bir hafta kaldı m kırk namaz kılıp bütün ziyaret yerlerini ziyaret ettim. Oradaki ikamet müddetim boyunca her şeyi dikkatle izliyordum. Ama her gün gittikce Vehhabiyet'e karşı nefret ve öfkem daha çok çoğalıyordu.

        Medine'den Ürdün'e gittim; ve orada önceki hac seferimde tanıştığım arkadaşlarla görüştüm ve üç gün orada kaldım. Onların şiaya karşı nefret ve düşmanlıklarının Tunuslulardan daha çok olduğunu gördüm.

        Aynı söylentiler fazlasıyla bunların arasında da yaygındı. Ama hangisinden delil soruyorduysam "Biz böyle duyduk" diyorlardı.

        Onların arasında şia'dan birisiyle oturup duran yahut onların kitaplarını okumuş olan birine bile rastlamadım.

        Hatta çokları ömürlerinde bir şii dahi görmemişlerdi.

        Oradan Suriyeye gidip Şam'da emevi camisini ve onun yanında Hz. Hüseyin'in başının bulunduğu makamı ziyaret ettim ve yine orada Hz. Zeyneb ve Selahuddin Eyyubi'yi de ziyaret ettim.

        Beyrut'tan direkt olarak Trabios'a hareket eLLim; bu yolculuk deniz yoluyla dört gün çekti.

        Yol boyunca ben, hem cismi ve hem de fikri bakımdan iyice istirahat ettim. Bu dört gün zarfında epeyce uzun süren yolculuğumu aynen bir filim şeridi gibi zihnimden geçirmeye ve değerlendirmeye başladm. Netice de vahhabilerden

91


uzaklaştığımı, hatta onlara karşı ruhumda kin ve nefret vücuda geldigini ve buna mukabil şiâ'ya muhabbet ve ilgimin çoğaldığını gördüm, Allah'a bu sefer boyunca hep bana lutufta bulunup inayetinden beni ayırmadığı için şükrettim ve Ondan hak yolu bana göstermesini istedim.

        Kendi vatanıma, aile, akraba ve dostlarıma olan özlem ile döndüm ve onların hepsini sağlık ve esenlik içerisinde gördüm ve sevindim.

        Eve ulaşır - ulaşmaz benden önce ulaşmış olan çok sayıda kitapla karşılaşmam beni daha bir sevindirdi. Kitapların nereden gönderildiğini biliyordum Böylece vadelerine
muhalefet etmeyip, hediye ettikleri kitapları fazlasıyla gönderenlere muhabbet ve sevgim daha da arttı.